Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE DAVALI : DAVACI : DAVA : Adli Tıp Kurumu’nun ………………………………tarihli raporuna karşı beyanlarımızın sunumudur. AÇIKLAMALAR: Sayın mahkemenizde görülmekte olan davada, ……………………………. tarihli belge üzerinde teknik inceleme yapılmak üzere, dosya Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı tarafından ………………… tarihinde verilen rapor iddialarımızı ve savunmalarımızı açıkça destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Söz konusu bu rapor ile de haklılığımız açıkça ortaya konmuştur. 1) Mahkemenizin ………………….. tarihli ara kararı ile, Zimmet Teslim Formu tutanağın içerisinde yer alan ürün listesine sonradan sözcük eklemesi yapılıp yapılmadığı hususunda inceleme yapılması amacıyla dosyayı Yenibosna Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na göndermiştir. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi’nce hazırlanan ……………………………….. tarihli Teknik Raporu’nda; ” Kurumumuza sunulan inceleme konusu tutanak VSC 5000 cihazı ile görüntülenmiştir. Bu görüntülerden…. Ürün listesi iki farklı kalemle yazılmasına karşın ürünlerin tamamı aynı yazıyla yazılmış olduğu, tutanağa yazılan yazıların farklı kalemlerle de olsa aynı tarihte yazıldığı, tutanağa sonradan ekleme yapılmadığı…..” şeklinde davacının iddialarını çürütmüştür. 2) Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, söz konusu tutanaktaki incelemeye tabi olan yazılar hiçbir şekilde müvekkil tarafından yazılmamış olup, davacının bizzat eli ürünüdür. Bu husus Adli Tıp Kurumunun raporunda da tespit edilmiştir. Söz konusu ibareler davacıya teslim ettiğimiz eşyaların karşılığı olarak davacı tarafından imzalanmıştır. Tutanağa sonradan müvekkil tarafından eklenme yapılmadığı da iş bu raporla ispatlanmıştır. Adli Tıp Kurumu’nca hazırlanan iş bu rapor davacının iddia ve savunmalarının tamamen gerçek dışı olduğunu müvekkil şirketin savunmalarının doğruluğunu destekler niteliktedir. Bilirkişi Raporu, davacının iddialarının haksızlığını ve kötü niyetini AÇIKÇA İSPATLAR NİTELİKTEDİR. Davacı bilerek ve isteyerek sırf müvekkil şirket ile arasında oluşan husumet dolayısıyla bu davayı açmıştır. SONUÇ VE İSTEM: Sonuç olarak, davacının haksız davasının reddi ile Adli Tıp Kurumu’nun savunmalarımızı ve haklılığımızı ispatlayan ……………….. tarihli Bilirkişi Raporu ve talebimiz doğrultusunda karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.