Çek İptali Dava Dilekçesi

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE DAVACI : ….….. (T.C. : ……) DAVALI : Hasımsız TALEP KONUSU : …Bankası …Şubesi’nin …seri numaralı, …/…/…. keşide tarihli, keşide yeri … olan 000,00 TL bedelli çekin zayii nedeniyle iptali ile birlikte; söz konusu çekin ödenmesinin engellenmesi için, öncelikle ödeme yasağı konulması yönünde tedbir kararı verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR: Müvekkil …..….., ……… Bankası …….. Şubesi’nin TR…………………………IBAN numaralı hesabı üzerinden keşide edilen ………….. seri numaralı ……….. TL tutarındaki .../.../…. tarihli çekin zilyedidir. Müvekkilin zilyedi olduğu iş bu çek kaybedilmiştir. Çekin kaybolduğunun fark edilmesinden sonra müvekkil tarafından şikâyette bulunulmuş (Ek-1) ve muhatap bankaya gerekli talimat verilmiştir. Ancak çeki eline geçiren kişinin, çek karşılığını bankadan tahsil etmesi veya çeki işletmesi tehlikesi halen söz konusudur. Çekin üçüncü şahısların eline geçmesi müvekkil açısından telafisi imkânsız zararlar doğurabileceğinden, çek bedelinin bankadan alınmaması için öncelikle ödeme yasağı konulmasını, devamında da adı geçen çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur. HUKUKİ SEBEPLER : 5941 Sayılı Çek Kanunu, TTK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat DELİLLER : Banka kayıtları, Şikayet Tutanağı (celbi istenecektir), Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delil SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle, 1- Öncelikle …Bankası …Şubesi’ne müzekkere yazılmasına ve ödeme yasağı konulması yönünde TEDBİR ALINMASINA, 2- ……… Bankası ……… Şubesi’nin TR…………………………IBAN numaralı hesabı üzerinden keşide edilen …………. seri numaralı ………. TL tutarındaki …/…/….tarihli çekin ZAYİİ NEDENİYLE İPTALİNE karar verilmesini arz ve talep ederiz.