İcra Dilekçesi

DİLEKÇE ÖRNEĞİ ….. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE …………….. TALEPTE BULUNAN ALACAKLI : Adı-Soyadı(TC Kimlik Numarası) Adresi BORÇLU : Adı-Soyadı Adresi ALACAK TUTARI : …………….. TL ALACAĞIN KONUSU : …. / …. / ….. tarih & ……….. nolu senet TAKİP TALEBİ : İcra Yoluyla Haciz İşleminin Yapılması AÇIKLAMALAR : Borçlu ……… işyerimizden senet karşılığında almış olduğu ……..’nun bedelini senedin gününün geçmiş olmasına rağmen ödememiştir. Bu nedenle borçlu hakkında gerekli icra ve haciz işlemlerinin başlatılarak senet bedeli olan ……. TL’nin senet tarihi itibari ile yasal faizi ile birlikte tahsili ile tarafımıza ödenmesi için gerekli işlemin yapılmasını talep etme zarureti hasıl olmuştur. DELİLLER : ….. / …. / ….. tarihli senet HUKUKİ NEDENLER : İİK’nun 58 ve devam maddeleri ile ilgili mevzuat SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, ….. / …../…… tarihli senet altında imzası bulunan ve senedin ödeme tarihinin geçmesine rağmen bedeli ödenmeyen borçlu hakkında icra takibi başlatılarak haciz işlemi yapılarak alacağımın tahsil edilmesini saygılarımızla arz ve talep ederim. …./…./……. Alacaklı Adı ve Soyadı İmza