Kiracı Tahliye Dilekçesi

……………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : Ev Sahibi DAVALI : Kiracı DAVA : Kira bedelinin ödenmemesi nedeni ile tahliye ve alacak talebimizden ibarettir. DAVA DEĞERİ : …………….. TL AÇIKLAMALAR : …./…../………. tarihinde yapılmış olan kira sözleşmesi gereğince mülkiyeti müvekkile ait olan, ……. ili, ………. ilçesi, … Blok, … Numaralı dairede davalı kiracı olarak oturmaktadır. Kiracı ile müvekkilimin yapmış olduğu kira sözleşmesi gereğince, kiracı ödemesi gereken, …….. aylarına ait toplam ….. Türk Lirası kira borcunu ödememiştir. Ayrıca kiracının ödemesi gereken, ……… Türk Lirası ortak giderleri de yatırmamıştır. Davalıya, ……..(…). Noterliğinden …/…/… tarih ve … yevmiye no.lu ihtarname de keşide edilmiştir. Davalının taşınmazı boşaltması, kira borcu ile ortak giderleri ödemesi hususunda kiracı ile defalarca yapılmış olan görüşmeler olumlu bir netice vermediğinden bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur. DELİLLER : Kira sözleşmesi, ihtarname ve her tür delil. HUKUKİ SEBEPLER : TBK. Md. 315 ve İlgili mevzuat. TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle; kira sözleşmesi gereğince yapması gereken ödemeleri yapmayan kiracının tahliyesine, ….. Türk Lirası kira bedeli ile, kiracı tarafından ödenmesi gerekirken, müvekkilimin ödemiş olduğu …… Türk Lirası ortak giderin davalıdan alınarak müvekkile ödenmesine ve yargılama giderlerinin, vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.